Translater

Apr 11, 2011

...из "Интегрална психология", Кен Уилбър

....изглежда, че ние сме неразделна част от единно и всеобхватно еволюционно течение, което е Дух, в действителност формата и методът на сътворението на Духа. Същите потоци, които протичат в човешката ни кръв, протичат и през вихрещи се галактики и колосални слънчеви системи, разбиват се в огромни океани и препускат през космоса, движат най-мощните планини и нравствените ни стремежи - едно и също течение се движи през Всичко и ръководи целия Космос във всеки негов непреходен жест, удивително морфогенично поле, което тегли, бута и притиска и отказва да се предаде, докато не си спомните кои и какво сте и че сте доведени до това осъзнаване от едно-единствено течение и всепроникваща Любов и тук "осъществяването настъпи с искрица светлина, а енергията разочарова благородната фантазия, но сега волята и желанията ми се раздвижиха като равномерно въртящо се колело от Любовта, която движи слънцето и другите звезди"....

Apr 6, 2011

С мъдростта на безброй лета
вдишвам свойта младост
Вълна безпътна, вятъра я гони
Безброй морета минах
Галактики ме приютиха
Блещукащи очи те търсят
всяка нощ
Самотен остров
изпълнен със живот
Пристигам у дома
Скала гранитна, тежка, плътна
Разбивам се на хиляди звезди
Жаден да ме събереш във шепи
Скалата пази
Пропивам се във пясъка при другите вълни
Отливът ме дърпа...

With countless summers wisdom
Inhaling my youth
Dissoluted wave, wind chasing it
I passed countless seas
Galaxies had rested me
Shimmering eyes looking for you
every night
Island desolated
full of life
Arriving home
Granite rock, heavy, dense
Breaks me down in thousands stars
Eager to collect me in your handfuls
The Rock protects
Soak me up the sand where other waves are
Tide pulls me back...